23/03/2018

Hervorming verkooprechten: zonder amendering wordt 1 juni 2018 gehaald

Eind vorig jaar maakte de Vlaamse regering bij monde van be­voegd minister Bart Tommelein bekend dat er een grootschalige hervorming van de verkooprechten (de vroegere registratierech­ten) in de steigers staat.

Eind vorig jaar maakte de Vlaamse regering bij monde van be­voegd minister Bart Tommelein bekend dat er een grootschalige hervorming van de verkooprechten (de vroegere registratierech­ten) in de steigers staat. Daarbij zullen het klein en groot be­schrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI) verdwijnen. In de plaats komt er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. Bovendien zal wie een woning koopt voor minder dan €200.000 (of €220.000 in de kernsteden en in de Vlaamse Rand) op de eerste €80.000 geen belasting moeten betalen. Als richtdatum voor het nieuwe stelsel werd gekozen voor 1 juni 2018. Het feit dat die datum mogelijk nog zou schuiven, zorgde voor onzekerheid in onze sector. Ondertussen staat de datum ook expliciet vermeld in het ontwerpdecreet, waardoor deze enkel bij een mogelijke amendering nog in het gedrang zou kunnen komen.

Na de aankondiging van de hervorming van het verkooprecht hield CIB Vlaanderen een grootschalige bevraging in de sector. Daaruit bleek dat meer dan 80% van de vastgoedmakelaars tevreden was met de hervorming, maar werd meteen de kanttekening gemaakt dat de markt zal beginnen aarzelen tijdens de overgangsperiode tot de inwerkingtreding. De meest recente cijfers van de Notaris­barometer lijken deze kanttekening te bevestigen.

Prioritair
Ondertussen is het goedkeuringsproces van de hervorming ge­lukkig in gunstige zin verder gevorderd. Op 16 maart 2018 keurde de Vlaamse regering de ontwerpteksten goed, waardoor deze nu bij het Vlaams Parlement kunnen worden ingediend. De regering verzoekt daarbij ook aan het Parlement om het ontwerp van de­creet prioritair te behandelen.
Daarmee zit het goedkeuringstraject op het juiste spoor om 1 juni 2018 effectief te halen. Bovendien staat die datum expliciet ver­meld in het ontwerp van decreet. Dat betekent dat er al een amen­dement noodzakelijk zou zijn om de datum nog te veranderen. Het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat het zo ver zou komen. Dus, hoewel we nog steeds moeten opmerken dat de datum van 1 juni niet in steen is gegrift, bestaat er alvast heel wat meer zekerheid dan enkele maanden terug.

Compromis
Om te bepalen of een verkoop al dan niet onder het nieuwe stelsel zal vallen, is de datum van de onderhandse verkoopovereenkomst doorslaggevend. Wat je daarbij zeker moet onthouden, is dat het gaat om de ‘naakte datum’ van het compromis. Dat betekent dat er geen rekening wordt gehouden met opschortende voorwaarden die in de onderhandse verkoopovereenkomst zijn opgenomen. Voor fiscale doeleinden kijkt men steeds naar de datum waarop het compromis werd afgesloten, ondanks het feit dat de verkoop zelf burgerrechtelijk pas later tot stand is gekomen (na vervulling van een opschortende voorwaarde). Belangrijk om te benadrukken is dat men dus niet kan werken met opschortende voorwaarden om de koop over de datum van inwerkingtreding van het hervorm­de verkooprecht te tillen.
Ondanks de verlaging van de verkooprechten naar 7% blijven de transactiekosten bij de aankoop van een woning in Vlaanderen uitzonderlijk hoog in vergelijking met de rest van Europa. Ondanks deze stap in de goede richting blijven we voorstander van een nog meer doorgedreven vereenvoudiging van de verkooprechten. Laat ons gewoon voor elke aankoop een rechtenvrijstelling voor een eerste schijf van een bepaald bedrag invoeren. Dit maakt het veel transparanter voor iedereen en zorgt er bovendien voor dat er geen fraudegevoelige zone rond de 200.000 euro wordt gecreëerd.

BRON: CIB VLAANDEREN

Wij schatten uw woning vrijblijvend