04/04/2019

Mag de verhuurder een reservesleutel van jouw woning bijhouden?

Mag de verhuurder een sleutel bijhouden van de huurwoning? Op welke manier mag je de huurwoning als verhuurder betreden? Lees even mee met ons.

BIJHOUDEN MAG....

Verhuur je een woning, dan geef je uiteraard alle nodige sleutels (woning, garage, bijgebouwen) af aan de huurder. Of je als verhuurder hierbij zelf een reservesleutel van de woning mag bijhouden, is iets waarover heel wat discussie bestaat. In principe is het louter bewaren niet verboden, al zal hierover wel een hartig woordje kunnen worden gepraat indien blijkt dat de verhuurder deze sleutels effectief gebruikt en hiermee de rechten van de huurder miskent.

GEBRUIKEN NIET

Als verhuurder moet je immers het rustig huurgenot en de privacy van de huurder respecteren. Het is dan ook logisch dat je de deur van je huurder niet mag platlopen en je bij een bezoek aan de woning voorafgaandelijk toestemming aan de huurder zal moeten vragen. Zoniet, dan kan de huurder naar de vrederechter stappen of een klacht wegens woonstschennis tegen jou indienen.

WANNEER WEL DE WONING BETREDEN?

Naast de hierboven uiteengezette rechten voor de huurder, zijn er een aantal situaties waarin mag aangenomen worden dat de verhuurder de woning mag betreden.

Hierbij wordt gedacht aan:

  • het opstellen van een plaatsbeschrijving bij het begin en het einde van de huur;
  • het controleren door de verhuurder van de noodzaak om gewone onderhoudswerken en herstellingswerken uit te voeren;
  • het uitvoeren van drigende herstellingen;
  • het controleren van de verplichting van de huurder tot het stofferen van de woning;
  • het controleren of de huurder de woning niet beschadigt;
  • het laten plaatsvinden van bezoeken om de woning tijdens de huur te verkopen;
  • het laten plaatsvinden van bezoeken om de huurwoning bij het einde van de huur opnieuw te verhuren;

Ook in deze gevallen zorg je steeds dat de huurder aanwezig is of minstens zijn goedkeuring heeft gegeven om de woning te betreden. Idealiter zorg je ervoor dat deze goedkeuring schriftelijk of per mail is bevestigd teneinde discussies nadien te vermijden.

Daarenboven kan je reeds in de huurovereenkomst bepaalde afspraken opnemen omtrent de mogelijkheid tot het uitvoeren van deze bezoeken, zodat later enkel de concrete data nog moeten afgesproken worden.

NOODSITUATIE

Uiteraard zijn er een aantal uitzonderingen op deze regel. In bepaalde ‘noodsituaties’ mag de verhuurder de huurwoning sowieso betreden. Denk hier bijvoorbeeld aan situaties die zeer zware schade kunnen toebrengen aan de woning zoals een gesprongen waterleiding of brand. Best probeer je evenwel ook hierbij - indien mogelijk - de verhuurder voorafgaandelijk te contacteren.

Wij schatten uw woning vrijblijvend