04/12/2019

HET CONFORMITEITSATTEST :Een noodzakelijk document waarover u als verhuurder van een huis of appartement best beschikt!

HET CONFORMITEITSATTEST : Een noodzakelijk document waarover u als verhuurder van een huis of appartement best beschikt! Hieronder krijgt u als verhuurder het “Waarom, Wat & Hoe” beknopt toegelicht

1 ) Waarom zorgen voor een conformiteitsattest?
De huurmarkt kent in de laatste decennia een enorme groei. Steeds meer en meer investeringsvastgoed wordt op de huurmarkt aangeboden. Bestaande en verouderde panden ondervinden steeds meer concurrentie van nieuwbouw. Daarenboven worden de wettelijk gestelde normeringen m.b.t. tot de verhuur van een gezinswoning steeds strenger en stringenter. De credibiliteit en betrouwbaarheid van potentiële huurders en dus ook de verzekering van uw huurinkomsten zullen in de toekomst steeds meer afhangen van het al dan niet aanwezig zijn van een conformiteitsattest. Het document in kwestie bewijst immers dat de te huur gestelde woning NIET ongeschikt of onbewoonbaar is en dus voldoet aan de wettelijke gestelde kwaliteitsnormen.

2 ) Wat is een conformiteitsattest en wat verstaat men onder de term “CONFORM”?
Een te huur gestelde woning dient conform te zijn op het vlak van VEILIGHEID - GEZONDHEID - WOONKWALITEIT - BEZETTINGSGRAAD. Indien uw te huur gestelde woning voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen op het vlak van deze 4 gestelde criteria.
Indien de woning een veiligheids- en gezondheidsrisico vertoont wordt ze onbewoonbaar verklaard. Daarenboven wordt sinds kort in het conformiteitsattest de woonkwaliteit mede bepaald door toetsing van de normeringen inzake dakisolatie en dubbele beglazing.
Daarenboven wordt er een maximaal toegelaten aantal inwoners vermeld op het conformiteitsattest. De maximale bezettingsgraad van de woning beschermt u als verhuurder ook tegen huurders die onheuse praktijken als onderverhuring in het schild voeren. Anderzijds kan een kandidaat-huurder ook vaststellen of de woning in kwestie geschikt is voor haar/zijn persoonlijke gezins- of leefsituatie.
Het systeem werkt met strafpunten. Ze worden toegekend aan een te huur gestelde woning per vastgesteld gebrek. Woningen met een eindscore van 15 of meer strafpunten in het technisch verslag worden als “ONGESCHIKT VOOR VERHURING” verklaard.

3 ) Hoe vraag je een conformiteitsattest als verhuurder aan en is dit een verplicht document?
De aanvraag tot het bekomen van een conformiteitsattest dient gericht te worden aan de gemeente waarin jouw huurwoning is gelegen. De burgemeester stelt hiertoe een gemeentelijke woningcontroleur aan en heeft na ontvangst van het technisch verslag 60 dagen de tijd om een uitsprak te doen. Mocht de burgemeester hieraan verzaken of het conformiteitsattest weigeren kan een nieuwe aanvraag ingediend worden binnen de 30 dagen bij Wonen-Vlaanderen.
Een conformiteitsattest is tot op heden niet wettelijk verplicht bij de verhuring van een woning, tenzij :

  • De desbetreffende gemeente het via een gemeentelijk reglement verplicht heeft gemaakt.

  • Er eerder door de burgemeester van de desbetreffende gemeente een beslissing tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid werd genomen en je die beslissing wil laten opheffen.

4 ) Hoeveel kost een conformiteitsattest en hoe lang is het geldig?
De exacte tarieven worden bepaald door de desbetreffende gemeenteraad. Er werd een maximale kostprijs vastgelegd van € 62,50 voor een zelfstandige woning.
Voor een kamerwoning is de kostprijs evenzeer maximaal € 62,50 verhoogd met € 12,50 per apart verhuurde kamer.
Hier wordt een maximaal totaalbedrag van € 1.250,- per apart gebouw opgelegd aan de gemeente.
De geldigheidsduur van het attest is gelijk aan 10 jaar tenzij de Vlaamse regering of de respectievelijke gemeente via een gemeentelijk reglement een kortere termijn bepalen.
Het conformiteitsattest vervalt tevens van rechtswege op het ogenblik dat :

  • De woning ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard via de Vlaamse Wooncode of via een nieuwe gemeentewet.

  • Er door de wooninspecteur een proces-verbaal wordt opgesteld.

  • Er grondige en uitvoerige werken aan de woning worden uitgevoerd.


Belangrijke noot : De inlichtingen zoals medegedeeld op deze webpagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete en persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Wij schatten uw woning vrijblijvend